BBTK imec
Beginpagina > Over de BBTK en ABVV > Onze sociale zekerheid is in gevaar

Facebook Share

Onze sociale zekerheid is in gevaar

woensdag 15 februari 2017, door BBTK-IMEC

Onze sociale zekerheid is in gevaar

Onze sociale zekerheid moet in het teken staan van de noden van de bevolking en niet in het teken van begrotingsdoelstellingen.

Wat de mensen nodig hebben, is:

 • een sterke sociale zekerheid voor een goede sociale bescherming voor iedereen,
 • kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg,
 • een degelijk wettelijk pensioen waarmee ze waardig van hun leven na hun loopbaan kunnen genieten

1. Wat is dat eigenlijk, de sociale zekerheid?

Onze sociale zekerheid beschermt je. Je hele leven lang: terugbetaling bij de dokter, een pensioen, betaalde vakantie, een uitkering wanneer je een arbeidsongeval krijgt, ziek wordt of je job verliest ...

Onze sociale zekerheid wordt betaald met sociale bijdragen op je loon (meer dan 70% van de inkomsten!) en andere middelen, zoals:

 • alternatieve financiering: fiscale inkomsten om de verlagingen van de werkgeversbijdragen te compenseren;
 • de klassieke overheidsdotatie;
 • de evenwichtsdotatie van de overheid in geval van een financieringstekort.

2. Waarom de financiering van de sociale zekerheid hervormen?

Door technologische vooruitgang, de vergrijzing van de bevolking maar ook door de financieel-economische crisis stijgen sommige sociale uitgaven (pensioenen, gezondheidszorg ...) sneller dan de inkomsten. Maar de inkomsten voor de sociale zekerheid dalen vooral sterk door de vele verlagingen van sociale bijdragen!

Het is echter van levensbelang om onze sociale zekerheid van voldoende middelen te voorzien. Ze is broodnodig in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Onze sociale zekerheid zorgt voor een degelijke sociale bescherming voor iedereen.

3. Deze regering neemt de ‘zekerheid’ weg in onze ‘sociale zekerheid’

In plaats van de financiering van de sociale zekerheid te garanderen, maakt de regering die financiering wisselvallig en bijzonder onzeker.

 • De evenwichtsdotatie is niet gegarandeerd en wordt aan een reeks voorwaarden onderworpen. Om deze dotatie te krijgen moeten de verschillende takken van de sociale zekerheid (pensioenen, betaalde vakantie, gezondheidszorg ...) bewijzen dat ze voldoende hebben bijgedragen tot de begrotingsbesparingen.

Wanneer vakbonden en werkgevers een akkoord sluiten over een vervroegd pensioen voor zware beroepen, waaraan een kostenplaatje vasthangt voor de sociale zekerheid, dan moeten ze voorstellen doen om andere sociale uitgaven te beperken.

In plaats van de overheidsfinanciën terug gezond te maken via een rechtvaardige fiscaliteit, kiest de regering ervoor de sociale zekerheid een keurslijf op te dringen en zelfs in de gezondheidszorg te snoeien of de pensioenen te verlagen!

 • De klassieke overheidsdotatie wordt gekoppeld aan langer werken.

Erger nog, de regering maakt dat keurslijf nog strakker: de verhoging van de klassieke overheidsdotatie wordt gekoppeld aan de snelle optrekking (6 maanden per jaar) van de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd. Dit is niet realistisch en ontoelaatbaar! Dit is een aanval op de eindeloopbaanregelingen.

De vergrijzing van de bevolking betekent voor de samenleving een stijging van de uitgaven voor pensioen, ziekte en invaliditeit, gezondheidszorg ... Dit vraagt in de eerste plaats meer solidariteit!

 • De alternatieve financiering is ontoereikend.

De regering verlaagde de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers fors in de hoop dat hierdoor meer jobs zouden bijkomen. Die extra banen zouden op hun beurt zorgen voor meer sociale bijdragen en belastinginkomsten.

Maar dit is verre van zeker! Het inkomstenverlies voor de sociale zekerheid is wél zeker. Ook de fiscale inkomsten die zogezegd het verlies aan inkomsten uit bijdragen moeten compenseren, zijn niet gegarandeerd.

4. Wat heeft de sociale zekerheid nodig?

 • Een gewaarborgde evenwichtsdotatie, die tekorten wegwerkt.
 • Een overheidsdotatie die rekening houdt met de toenemende behoeften als gevolg van de vergrijzing.
 • Een alternatieve financiering ter compensatie van alle bijdrageverlagingen. Dit is een kwestie van politieke wil! De rijkdom die in ons land wordt gecreëerd, stijgt snel genoeg om duurzame financieringsbronnen te vinden, namelijk via een rechtvaardige en billijke fiscaliteit.

Dit is nodig! Om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, om de sociale zekerheid blijvend te laten bijdragen tot een goede sociale bescherming voor iedereen, tot sociale cohesie en het algemeen welzijn.

De eenzijdige ingreep van de regering in een sociaal stelsel dat hoofdzakelijk door werknemers wordt gefinancierd en door sociale organisaties met verantwoordelijkheidszin wordt beheerd, is gewoon onaanvaardbaar.

Lees waarom onze sociale zekerheid in gevaar is

Lees het opiniestuk ’Ons sociaal zekerheidsmodel in gevaar’

Brief van het gemeenschappelijk vakbondsfront: ’Wetsontwerp financiering van de sociale zekerheid’

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec