BBTK imec
Beginpagina > BBTK op IMEC > Aan alle imec medewerkers - To all imec employees

Facebook Share

Aan alle imec medewerkers - To all imec employees

dinsdag 3 mei 2016, door BBTK-IMEC

(English below)

Waarom kiezen voor het BBTK bij imec?

Wij zijn maximaal bereikbaar voor al onze imec collega’s en... even zo belangrijk is onze maximale inzet voor alle imec medewerkers... jullie dus allemaal.
Voor iedereen, met een luisterend oor en constructief!
Na 9 maanden ijveren hebben wij een faire werktijdregel en aangepaste premie bekomen voor onze shiftcollega’s… en hiervoor tot onze voldoening een CAO met de directie afgesloten.

Wij volgen de ontwikkelingen bij imec op de voet op...
De integratie van iMinds is een interessante en belangrijke stap voor imec,
we zullen deze kritisch en met een open ingesteldheid opvolgen in jullie belang...
Evenzo de duurzame verankering van de imec activiteiten in EnergyVille te Genk.


Wij vinden dat flexibiliteit geen eenrichtingsverkeer is maar in twee richtingen dient te werken... met overleg en inspraak komt men tot motivatie en werkplezier.
Stress- en overload moeten opgevolgd en aangepakt worden...
Werk - leven - gezin balans is voor ons geen dode letter.
En we ijveren voor een leefbare werksituatie voor de 45+ collega’s.

Wij willen ook verder het belang van mobiliteit benadrukken...
Dagelijks dienen 1000+ imec collega’s zich te verplaatsen voor woon-werkverkeer e.a...
Alternatief vervoer en thuiswerk waar mogelijk!

Onze werkomgeving bij imec is continue en steeds sneller in verandering...
Wij willen bekomen dat o.a. de evoluties bij imec IT zoals Lync. Share point, One note, enzo..., beter gecommuniceerd worden…
en dat de impact hiervan op medewerkers en werkomgeving niet worden onderschat!
Een werkomgeving die open staat voor ideeën, innovatie en overleg.

BBTK is de enige lijst die alle imec medewerkers kan vertegenwoordigen in het CPBW en de OR
Jongeren, bedienden en kaderleden, Belgische en internationale imec collega’s.
Naast de vertrouwde kandidaten waar u al jaren kan op rekenen zijn er ook nieuwe gezichten in het team.
Een oproep aan alle imec kaderleden: Kies uw toekomst, stem voor BBTK kaderleden!

Filip Ponsaerts

Kandidaten CPBW en OR kaderleden.


Hu Liang

Kandidaten CPBW en OR kaderleden.


Waardig werk, goed leven: daar gaan wij voor Folder

Volg ons op facebook.com/bbtkimec en twitter.com/BBTK_imec

Hu Liang - Jan Van den Broeck - Tom Meulemans - Michel Nys - Joeri Berge - Filip Ponsaerts - Benny Schauwers - Abdelhafid Chikhi

Johnny Steenbergen - Sara Moller - Stein Verhulst


Kies voor uw toekomst, stem BBTK lijst2

Choose your future, vote BBTK List 2

Choisissez votre avenir, votez BBTK Liste 2

选择你的未来,选择BBTK 第二届代表

Wählen Sie Ihre Zukunft, stimmen Sie für BBTK Liste 2

Escolha o seu futuro, votar BBTK Lista 2

Elija su futuro, votar BBTK Lista 2

Выберите свое будущее, голосовать BBTK Список 2

Elige futurum, suffragium BBTK List II


Why choose BBTK at imec,

We are maximum accessible to all our imec colleagues and ...
equally important is our maximum commitment to all imec employees ... so all of you.
For everyone, a listening ear and constructive!
After nine months of work we have obtained a fair worktime arrangement and customized premium for our shift-colleagues ... and this to our satisfaction concluded in a collective labor agreement (CAO) with management.

We follow the developments at imec closely ...
The integration of iMinds is an interesting and important step for imec, we will follow up on this with an open attitude in your interests ...
Similarly, the sustainable anchoring of imec activities EnergyVille Genk.


We believe that flexibility is not unidirectional but needs to work both ways ...
with consultation and participation this leads to motivation and job satisfaction.
Stress and overload should be monitored and addressed ...
Work - life - family balance to us is not dead letter.
And we strive for a sustainable work environment for the 45+ colleagues.

We also want to further emphasize the importance of mobility ...
Daily 1000+ imec colleagues are travelling for commute et al ...
Alternative transport where possible and homework!

Our working environment at imec is continuous and ever faster changing ...
We want to achieve, inter alia, that changes at imec IT such as Lync, Share point, One note, etc ..., are better communicated ...
and that the impact on employees and working environment isn’t underestimated!
A work environment that is open to ideas, innovation and consultation.

BBTK is the only list that can represent all imec employees in the CPPW and the Works Council ...
Youth, white collar and seniors/executives, Belgian and international imec colleagues.
Next to the familiar candidates for years we have new faces in the team.
A call to all imec seniors/executives: Choose your future, vote for BBTK seniors!

Filip Ponsaerts

Candidates CPPW and Works Council seniors/executives.

Hu Liang

Candidates CPPW and Works Council seniors/executives.

Decent work, good life: that’s our goal Flyer

Follow us on facebook.com/bbtkimec and twitter.com/BBTK_imec

N.B.

Facebook Share

© 2017 BBTK imec